Dina Abad's 'short story'. IN At Large [column]

A story about the author bumping into Butch and Dina Abad at the Medical City

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Daily Inquirer Vol. 32, no. 305 (11 Oct. 2017), A15
Tác giả chính: David, Rina Jimenez
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2017
Những chủ đề: