Metro Manila mayors recommend weeklong closure of cemeteries

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Star Vol. 35, no. 49 (15 Sep. 2020), 1+
Tác giả chính: Cayabyab, Marc Jayson
Tác giả khác: Crisostomo, Sheila, Villanueva, Ralph Edwin
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2020
Những chủ đề: