Trích dẫn APA

(2020). Waiting for a resolution. IN Editorial [column]. Philippine Star.

Trích dẫn kiểu Chicago

"Waiting for a Resolution. IN Editorial [column]." Philippine Star 2020.

Trích dẫn MLA

"Waiting for a Resolution. IN Editorial [column]." Philippine Star 2020.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.