Trích dẫn APA

(2021). False sense of security. IN Editorial [column]. Philippine Star.

Trích dẫn kiểu Chicago

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star 2021.

Trích dẫn MLA

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.