Trích dẫn APA

Regalado, E. (2021). Crotch groping: Palace defends Duterte. Philippine Star.

Trích dẫn kiểu Chicago

Regalado, Edith. "Crotch Groping: Palace Defends Duterte." Philippine Star 2021.

Trích dẫn MLA

Regalado, Edith. "Crotch Groping: Palace Defends Duterte." Philippine Star 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.