Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
المؤلف الرئيسي: Ramos, Emelia B.
التنسيق: مقال
اللغة:Filipino
منشور في: 2012
الموضوعات: