Philippine technocracy as a bulwark against corruption the promise and the pitfall

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Social Sciences Review Vol. 64, no. 1 (Jan. 2012 - Jun. 2012), 99-124
Tác giả chính: Tadem, Teresa S. Encarnacion
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2012
Những chủ đề: