The existential concept of freedom as fulfillment of the self in Soren Kierkegaard's philosophy of the human person

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:VITA : A Journal of Philosophy and Arts Vol. V, no. 1 (2012), 147-151
Tác giả chính: Lucas, Wilfredo A.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2012
Những chủ đề: