Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Liwayway (16 Mar. 2015), 27
المؤلف الرئيسي: Coroza, Michael M.
التنسيق: مقال
اللغة:Filipino
منشور في: 2015
الموضوعات: