Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

ग्रंथसूची विवरण
में प्रकाशित:Liwayway (16 Mar. 2015), 27
मुख्य लेखक: Coroza, Michael M.
स्वरूप: लेख
भाषा:Filipino
प्रकाशित: 2015
विषय: