Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (16 Mar. 2015), 27
Tác giả chính: Coroza, Michael M.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2015
Những chủ đề: