Ang pagbabalik ni Marcos Rivas [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (10 Feb. 2014), 15-17
Tác giả chính: Salandanan, Rodolfo S.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: