Nasaan si Ryan? (unang labas) [novel]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (24 Nov. 2014), 13-15
Tác giả chính: Magnaye, Teresita Manaloto
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: