If this is goodbye [fiction]

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Liwayway (04 Nov. 2013), 11-13+
Glavni avtor: Olvidado, Gilda
Format: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2013
Teme: