If this is goodbye [fiction]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (04 Nov. 2013), 11-13+
Tác giả chính: Olvidado, Gilda
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2013
Những chủ đề: