Kamatayan ng isang aktibista [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (01 Sep. 2014), 16-18
Tác giả chính: Salandanan, Rodolfo S.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: