Email Record: Iba ang iginiit kaysa ipinilit [novel] [series]