Iba ang iginiit kaysa ipinilit [novel] [series]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (22 Aug. 2016), 12+
Tác giả chính: Abueg, Efren R.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: