Bukod kang pinagpala [novel] [series]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (07 Sep. 2015), 12-13+
Tác giả chính: Salandanan, Rodolfo S.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2015
Những chủ đề: