[On my terms the autobiography of Vicente Tirona Paterno: review]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints Vol. 64, no. 2 (Jun. 2016), 324-328
Tác giả chính: Tadem, Teresa S. Encarnacion
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: