Created for love, created for chastity

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Boletin Eclesiastico de Filipinas Vol. 92, no. 917-918 (May. 2016 - Aug. 2016), 377-384
Tác giả chính: Villegas, Socrates B.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: