Ang aksidente [short story]

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Liwayway (03 Oct. 2016), 20-21+
Glavni avtor: Reyes, Raymund P.
Format: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2016
Teme: