Ang aksidente [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (03 Oct. 2016), 20-21+
Tác giả chính: Reyes, Raymund P.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: