Laing gubat [novel] (unang gula)

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Bisaya Vol. 85, no. 33 (01 Apr. 2015), 14-15
Tác giả chính: Patalinjug, Ric
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: 2015
Những chủ đề: