Trích dẫn APA

Evasco, E. Y. (2017). Pista ng pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]. Liwayway.

Trích dẫn kiểu Chicago

Evasco, Eugene Y. "Pista Ng Pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]." Liwayway 2017.

Trích dẫn MLA

Evasco, Eugene Y. "Pista Ng Pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]." Liwayway 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.