Email Record: Pista ng pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]