Ang lalaki ha bus [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Graphic Vol. 28, no. 14 (28 Aug. 2017), 38-40
Tác giả chính: Reyes, Raymund P.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: 2017
Những chủ đề: