An overview. IN PSPA Corner [column] the Philippine Society for Public Administration pushing the frontiers of public administration and governance

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Governance Digest Vol. I, no. I (Jan. 2014 - Mar. 2014), 36-37
Tác giả chính: Brillantes, Alex B., Jr.
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: