Interpretation of insecticide posters by rice farmers in selected villages in Leyte, Philippines

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Annals of Tropical Research Vol. 38, no. 1 (Jan. 2016 - Jun. 2016), 1-9
Tác giả chính: Cortes, Dennis C.
Tác giả khác: Escalada, Monina
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: