Trích dẫn APA

(2018). Virgilio S. Almario: Portrait of a poet as a national artist. Philippine Panorama.

Trích dẫn kiểu Chicago

"Virgilio S. Almario: Portrait of a Poet As a National Artist." Philippine Panorama 2018.

Trích dẫn MLA

"Virgilio S. Almario: Portrait of a Poet As a National Artist." Philippine Panorama 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.