Virgilio S. Almario portrait of a poet as a national artist

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Panorama Vol. 46, no. 15 (15 Apr. 2018), 14-15
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2018
Những chủ đề: