Saysay at Kasaysayan

书目详细资料
发表在:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
主要作者: Constantino, Pamela C.
其他作者: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
格式: Article
语言:Filipino
出版: 2019