AMR prevalence and global public health

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:UPDate Diliman Vol. 2, no. 1-2 (Feb. 2019), 34-36
Tác giả chính: Gamba, Albino C., Jr.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2019
Những chủ đề: