UPV hosts international seminar on vermi-technologies

Bibliografske podrobnosti
izdano v:U.P. News Vol. 31, no. 1 (Jan. 2010), 4
Glavni avtor: Fernandez, Lyncen M.
Format: Article
Jezik:English
Izdano: 2010
Teme: