UPV hosts international seminar on vermi-technologies

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:U.P. News Vol. 31, no. 1 (Jan. 2010), 4
Tác giả chính: Fernandez, Lyncen M.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2010
Những chủ đề: