Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
المؤلف الرئيسي: Maceda, Teresita G.
التنسيق: مقال
اللغة:Filipino
منشور في: 2000
الموضوعات: