Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

ग्रंथसूची विवरण
में प्रकाशित:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
मुख्य लेखक: Maceda, Teresita G.
स्वरूप: लेख
भाषा:Filipino
प्रकाशित: 2000
विषय: