Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Huvudupphovsman: Maceda, Teresita G.
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2000
Ämnen: