Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Tác giả chính: Maceda, Teresita G.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2000
Những chủ đề: