Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

书目详细资料
发表在:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
主要作者: Maceda, Teresita G.
格式: Article
语言:Filipino
出版: 2000
主题: