Care and repair of buildings and equipment, a manual of how to make things last

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mezerik, Avrahm G.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Hraper & Brothers [1944].
Những chủ đề: