Memoirs comprising the texts of Franklin's original manuscript, the French translation by Louis Guillaume le Veillard, the French translation published by Buisson, and the version edited by William Temple Franklin, his grandson

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Franklin, Benjamin 1706-1790.
Tác giả khác: Farrand, Max 1869-1945., Franklin, William Temple 1760-1823., Le Veillard, Louis Guillaume d.1794.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley University of California Press 1949.
Phiên bản:Parallel text ed.