Trích dẫn APA

Prescott, W. H. 1. (1900). Peru. New York: P. F. Collier & son.

Trích dẫn kiểu Chicago

Prescott, William Hickling 1796-1859. Peru. New York: P. F. Collier & son, 1900.

Trích dẫn MLA

Prescott, William Hickling 1796-1859. Peru. New York: P. F. Collier & son, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.