Man and his government an empirical theory of politics.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw-Hill [c1963].
Những chủ đề: