The Federal Union a history of the United States to 1877

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hicks, John Donald 1890-
Tác giả khác: Burke, Robert E., Mowry, George E.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Houghton Mifflin c1964.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề: