Early cultures and human ecology in South Coastal Guatemala

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Coe, Michael D.
Tác giả khác: Flannery, Kent V.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington Smithsonian Press 1967.
Loạt:Smithsonian Contributions to Anthropology v.3
Những chủ đề: