The history of the Conquest of Mexico

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Prescott, William Hickling 1796-1859
Tác giả khác: Gardiner, Clinton Harvey.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago University of Chicago Press [c1966]
Phiên bản:Abridged and ed. by C. Harvey Gardiner.
Những chủ đề: