Democracy an American novel

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Adams, Henry 1838-1918
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York New American Library c1961.
Loạt:A Signet classic, CD48