Readings in modern political analysis

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dahl, Robert Alan 1915-
Tác giả khác: Neubauer, Deane E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall [c1968].
Những chủ đề: