Trends of federalism in theory and practice.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Praeger [c1968].
Những chủ đề: